הפרויקט המרכזי כשמו יעמוד במרכז לימודי המוסמך בתקשורת חזותית, יוגד וינוסח במהלך הסמסטר הראשון של השנה הראשונה ויפותח במהלך הסמסטר השני והשנה השנייה ללימודיו/יה של הסטודנט/ית בתכנית.
הפרויקט יהיה בעיקרו מעשי וילווה בעבודה כתובה הן כבסיס מחקרי והן כנייר עמדה להנמקת הפן המעשי. נושא הפרויקט יבחר על ידי הסטודנט/ית שתונחה/יונחה בהיבטים מעשיים ותיאורטיים של עבודתו/ה במסגרות הנחיה אישיות וקבוצתיות.