בקורס זה יקבלו הסטודנטים/יות הדרכה מעשית לכתיבת טקסט בהתאם לעקרונות בהירות, עומק, לכידות ומקוריות, המקובלים במסגרות אקדמיות העוסקות במדעי הרוח, עיצוב ואומנות, החל משלב בחירת הנושא וחיפוש מקורות רלוונטיים ועד גיבוש עבודה סופית המוכנה להגשה, עם הערות שוליים וביבליוגרפיה.
זהו לא רק תרגיל הכרחי בכל תהליך לימודי, אלא גם ניסיון חשוב בהבנת התקשורת הטקסטואלית. לכן, מאחר שהתפיסות לגבי מה נחשב ומה שאינו נחשב אקדמי, תלויות בהקשרים היסטוריים ומקצועיים שונים, נדון במהלך הקורס בסוגיות אפיסטמולוגיות בהתפתחות מדעי הרוח בתרבות המערב מאז הרנסנס ונבחן שאלות הקשורות למשמעות מושגי יסוד כמו טקסט, מחקר ומתודה. במיוחד יודגש נושא המחקר באמצעות האינטרנט על כל היבטיו החיוביים והבעייתיים.
דגש מיוחד יושם על הסוגיות הייחודיות הקשורות לכתיבה בתחום האומנות והעיצוב בהסתמך על דוגמאות כתיבה מאת אמנים מעצבים ועל ביקורת האומנות והעיצוב, וזאת על מנת לבדוק את טיב הקשר בין תקשורת חזותית לבין תקשורת טקסטואלית. במהלך הקורס ישולבו מפגשים קבוצתיים עם מפגשים אישיים עם כל סטודנט וסטודנטית על עבודתו/ה או פרוייקט מחקרי.
2024?: No